Privacy reglement

Beschrijving Privacyreglement:

Het privacyreglement schrijft voor hoe zorgboerderij Bûtengewoan met de persoonsgegevens omgaat van de deelnemers die zij begeleidt.

 

Privacyreglement:

De zorgboerderij begeleidt deelnemers. Om dit goed te kunnen doen zijn diverse gegevens

nodig van de deelnemers. Van elke deelnemer wordt daarom een persoonsdossier

aangelegd in ZilliZ. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, zorgplan en door de deelnemer zelf of door vertegenwoordiger van de deelnemer aangeleverde documenten. Wanneer van belang is bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing of andere zorgverleners in het dossier opgenomen. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal dagbesteding te bieden, te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen.

 

Toestemming geven:

Er wordt geen informatie over deelnemers verstrekt aan anderen of ingewonnen bij anderen

zonder (schriftelijke) toestemming van de deelnemer of diens ouders/vertegenwoordigers.

 

Rechten van deelnemers:

Deelnemers en hun ouders/vertegenwoordigers hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het betreffende persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@butengewoan.com.

 

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier:

Op de zorgboerderij worden de persoonlijke gegevens van de deelnemer in een daartoe

geschikte afsluitbare kast zo bewaard dat onbevoegde derden hier geen toegang toe

hebben. De digitale gegevens staan in ZilliZ. Lopke heeft vastgelegd welke personen welke bevoegdheden hebben met betrekking tot het gebruik van de persoonsdossiers.

Deze dossiers zijn alleen toegankelijk voor direct betrokken medewerkers, Lopke en eventueel stagiaires van de zorgboerderij. Lopke mag de persoonsgegevens van de deelnemers in de dossiers inzien, wijzigen en nieuwe gegevens toevoegen. Stagiaires mogen relevante gegevens alleen inzien na ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring en mogen geen gegevens wijzigen of verwijderen.

 

Er is geen inzage in de dossiers van deelnemers door externe partijen als de boekhouder.