Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
 
Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Zorgboerderij Bûtengewoan
Drachsterheawei 80
9213 VH de Wilgen
Tel.: 0610982781
info@butengewoan.xom

 
Functionaris Gegevensbescherming: Lopke Wijma
 
Zorgboerderij Bûtengewoan verkrijgt persoonsgegevens van uw kind, diegene die u wettelijk vertegenwoordigd of uzelf. Het zijn gegevens die u bijvoorbeeld aan ons verstrekt via een gesprek, de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
 
Persoonsgegevens
Zorgboerderij Bûtengewoan verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

·        NAW-gegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mail adres

·        Geboortedatum

·        Geboorteplaats

·        Geslacht

·        Burgerlijke stand

·        BSN

·        Gezondheidsgegevens

·        Benaderen bij calamiteiten

·        NAW Ouders/wettelijke vertegenwoordiger

·        Telefoonnummer ouders/wettelijke vertegenwoordiger

·        E-mail adres ouders/wettelijke vertegenwoordiger

·        Geboortedatum ouders/wettelijke vertegenwoordiger


We verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals:

·        BSN

·        Gezondheidsgegevens

·        Genetische gegevens

·        Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 


Onze dienstverlening en/of website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van website bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders/wettelijke vertegenwoordigers.
Zorgboerderij Bûtengewoan kan niet controleren of een website bezoeker ouder is dan 16 jaar.
Het recht van vergetelheid geldt, als u overtuigd bent dat gegevens zijn verzameld, via de website, over een minderjarige, zonder toestemming van ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Neem hiervoor contact met ons.
 
Doeleinden

Zorgboerderij Bûtengewoan verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

·        Het onderhouden van contact;

·        Een goede en efficiënte dienstverlening;

·        Het verrichten van administratieve handelingen;

·        Verbetering van de dienstverlening;

·        Facturering;

·        Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

·        Nakoming van wettelijke verplichtingen; 


Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, uit vitaal belang, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Zorgboerderij Bûtengewoan hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

·        Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

·        De bescherming van haar financiële belangen;

·        De verbetering van haar diensten; 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
 

 

Verstrekking aan derden
Zorgboerderij Bûtengewoan verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan medewerker(s) van het gebiedsteam, medewerker(s) van de hoofdaannemer, BEZINN of het SVB, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden en met hen is een verwerkersovereenkomst gesloten.
Zorgboerderij Bûtengewoan zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Daarnaast wordt er geen gebruikt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Zorgboerderij zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Zorgboerderij Bûtengewoan zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de bewaarplicht van zorggegevens (15 jaar).
 
Uw rechten
U heeft het recht om Zorgboerderij Bûtengewoan een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek, reageren we zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, dat u persoonlijk langs kunt komen.  
Indien in de persoonsgegevens onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
 
Ook kunt Zorgboerderij Bûtengewoan verzoeken tot overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk of digitaal sturen naar:

Zorgboerderij Bûtengewoan
t.a.v. Lopke Wijma
Drachsterheawei 80
9213 VH de Wilgen
info@butengewoan.com


Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang  neemt Zorgboerderij   Bûtengewoan de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies of onbevoegde toegang tegen te gaan en heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen.   
 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door zorgboerderij Bûtengewoan, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 Januari 2021
 
Zorgboerderij Bûtengewoan kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.