Doelgroep

 

 

in en exclusiecriteria 

Inleiding

zorgboerderij Bûtengewoan streeft naar het bieden van een verantwoorde en veilige omgeving voor elke jeugdige en het bieden van kwalitatief goede zorg. Wij zijn ons ervan bewust dat wij niet de expertise in huis hebben om aan iedereen passende zorg te kunnen bieden. Om die reden maken wij gebruik van in- en exclusiecriteria. Tijdens het intakegesprek komen de in- en exclusiecriteria aan bod waardoor het direct duidelijk wordt als een kind of jongere niet kan worden ingeschreven (niet voldoen aan ten minste één inclusiecriterium of wel voldoen aan ten minste één exclusiecriterium). Mocht de deelnemer niet ingeschreven worden, dan vertelt de zorgboerderij dat direct aan deelnemer/ouder(s) en koppelt de zorgboerderij dit terug aan de gemeente.

Naast de in- en exclusiecriteria maakt Zorgboerderij Bûtengewoan gebruik van een risico-inventarisatie die tijdens / vlak na het intakegesprek wordt uitgevoerd. Op basis daarvan wordt per deelnemer samen met de gedragswetenschapper overwogen of hij/zij past binnen de zorgboerderij. Daarnaast wordt onderzocht wat er nodig is om de risico’s die vanuit de risico-inventarisatie naar voren komen, aanvaardbaar te maken. De risicotaxatie wordt elk half jaar en bij veranderende risico’s uitgevoerd. De gedragswetenschapper is bij de risicotaxaties betrokken.

Inclusiecriteria
Zorgboerderij Bûtengewoan bied zorg aan de volgende doelgroepen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar

 • stoornissen in het autistisch spectrum
 • AD(H)D
 • hechtingsproblematiek
 • gedragsproblematiek
 • een licht lichamelijke beperking
 • een licht of matig verstandelijke beperking

Exclusiecriteria
Om veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te voorkomen, hanteert zorgboerderij Bûtengewoan een aantal exclusiecriteria.

Personen die voldoen aan tenminste één van onderstaande harde exclusiecriteria, kunnen wij niet die zorg bieden die zij behoeven waardoor deze personen niet geplaatst kunnen worden:

 • Personen jonger dan 2 jaar of die bij aanmelding ouder dan 15 jaar zijn;
 • Personen die vanwege een zware auditieve of zware visuele beperking (doofheid/blindheid) extra begeleiding op dat gebied nodig hebben;
 • Personen met een Ernstig Verstandelijke Meervoudige Beperking (EVMB);
 • Personen met een indicatie voor zorg binnen het gedwongen kader;
 • Personen met een borderline persoonlijkheidsstoornis volgens de DSM-5;
 • Personen met een psychotische stoornis volgens de DSM-5;
 • Personen waarbij een aanzienlijk risico bestaat op tentamen suïcide;
 • Personen waarbij een milde, matige of ernstige stoornis in het gebruik van middelen is vastgesteld;
 • Personen die vanwege een strafbaar feit een taakstraf hebben uitgevoerd of in jeugddetentie hebben gezeten;
 • Personen die in het verleden een zedendelict hebben gepleegd;
 • Personen met een (verleden van) Internet Gaming Disorder (IGD) volgens de criteria van de DSM-5.

Veranderende risico’s

Aangezien de ontwikkeling van mensen niet stil staat, kan het voorkomen dat geen van de exclusiecriteria bij aanmelding van toepassing is, maar dat in de loop van de tijd wel sprake is van één of meer exclusiecriteria of dat risico’s in zo’n mate veranderen dat wij geen verantwoorde zorg meer kunnen bieden. De gedragswetenschapper wordt betrokken en de zorg kan op korte termijn worden beëindigd.

Wisselende risico’s worden duidelijk dankzij gesprekken, observatie van begeleiding in de praktijk, dankzij intervisie en dankzij regelmatige evaluaties en regelmatige uitvoer van de risicotaxaties.

Mocht de zorgboerderij geen verantwoorde zorg meer kunnen bieden, dan wordt dit besproken met de deelnemer en/of ouder(s) en met de gemeente. Er wordt dan gezocht naar een beter passende plek. Het is van belang om tijdig te signaleren dat er een mogelijkheid is dat de grens van het bieden van verantwoorde zorg bereikt wordt, zodat tijdig gezocht kan worden naar een beter passende locatie.

Afhankelijk van de situatie en alleen als het verantwoord is, blijven wij zorg bieden in de periode dat er nog geen nieuwe plek is gevonden. We stellen dan wel een deadline, zodat actief gezocht wordt naar een betere plek. Dit gebeurt in overleg met deelnemer/ouder(s), gemeente en eventuele andere betrokkenen.

WACHTLIJST

 Logeren: Momenteel staan er 2 jeugdigen op de wachtlijst.

Zaterdagopvang: 1 op de wachtlijst

dagopvang maandag tot vrijdag geen wachtlijst

Bij wijziging wordt het hiervoor genoemde aantal geactualiseerd.

Plaatsing gebeurt op basis van

 • plaats op de wachtlijst
 • plaats op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau passend bij de groep

Het is aan te raden om altijd even contact op te nemen via de mail of telefoon, dan kunnen wij aangeven hoe lang het ongeveer gaat duren. Een kennismakingsgesprek en/of rondleiding is altijd mogelijk.